Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Ha Jee Won. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de internetsite van HaJeeWon.be – Ha Jee Won. Op eenvoudig verzoek kan u een schriftelijk exemplaar bezorgd worden.

Het plaatsen van een bestelling houdt uw akkoord in met de leverings- en betalingsvoorwaarden. HaJeeWon.be – Ha Jee Won behoudt zich het recht toe om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Levering

Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. HaJeeWon.be- Ha Jee Won heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Aan de leveringsplicht van HaJeeWon.be – Ha Jee Won zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door HaJeeWon.be – Ha Jee Won geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder  tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper. Ha Jee Won biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een verzekerde postzending.

Prijzen

De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling.

Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief 21% BTW.

Zichttermijn / herroepingsrecht

Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Dit geldt alleen voor niet afgenipte stoffen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. De afnemer moet op voorhand HaJeeWon.be – Ha Jee Won inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd.

Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de afnemer. Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14 werkdagen de geleverde zaken niet aan HaJeeWon – Ha Jee Won heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking en zonder enige gebruikssporen (vlekken, beschadigingen, verknippingen, enz).

Patronen moeten ongeopend zijn. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, draagt Ha Jee Won er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.

Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bijHa Jee Won, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand vanHa Jee Won. Hiervoor wordt verwezen naar ons privacybeleid.

Garantie

Ha Jee Won garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouw­baarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

Ha Jee Won is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

Indien klachten van de afnemer door Ha Jee Won gegrond worden bevonden, zal Ha Jee Won naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Ha Jee Won zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Ha Jee Won voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Voor aankoopbonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals op de bon vermeld staat.

Verschillende aanbiedingen, actie’s en cadeaubons kunnen niet samen gebruikt worden. Per bestellingen kan slechts gebruik worden gemaakt van 1 actie.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Ha Jee Won en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Ha Jee Won op haalbaarheid is beoordeeld.

Ha Jee Won behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz… op de internetsite van Ha Jee Won gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.

Overmacht

Ha Jee Won is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die Ha Jee Won belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Ha Jee Won behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ha Jee Won gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Ha Jee Won bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door Ha Jee Won aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Ha Jee Won zolang de afnemer de vorderingen van Ha Jee Won uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, of zolang de afnemer de vorderingen van Ha Jee Won wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, etc.

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Ha Jee Won.

Betaling

De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen de 14 dagen niet ontvangen werd worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Turnhout bevoegd.

Contactgegevens

Ha Jee Won
Ossenberg 125
2490 Balen
België

BTW nr: BE 0460185915